a-veronpalautus(at)netikka.fi
 

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

 

                     

Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

 

Luotonantaja:                                       Origo Invest Oy

Osoite:                                                  Kontiotie 31, 607760  Pojanluoma

Puhelinnumero:                                    0400-885 667

sähköpostiosoite:                                   a-veronpalautus(at)netikka.fi

internetosoite:                                        www.a-veronpalautus.fi

 

 

Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:                                        Vakuudellinen luotto.

Luoton kokonaismäärä:                       2 500 €

Nostoa koskevat ehdot:                        Luotto maksetaan Luotonhakijan luottohakemuksessa

                                    ilmoittamalle tilille, kun luottohakemus on hyväksytty ja

                                    luotonantajan hyväksymät vakuudet on

                                    toimitettu.                                                                                                                                        

                                    Luotto maksetaan yhdessä tai useammassa erässä.                                                                                                                                                                       Luotto maksetaan Luotonhakijan tilille kahden pankkipäivän kuluessa.                                                       

Luottosopimuksen

voimassaoloaika:                                    vuosi nostopäivästä

Maksuerät:                                              yksi erä (1)

Maksettava kokonaismäärä:                   Koko lainasumma

 

 

 

Luoton kustannukset

 

Lainakorko:                                            Lainakorko sopimuksen mukaisesti

Lainan todellinen vuosikorko:             Lainan todellinen vuosikorko on 44%

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:

 - vakuutus                                             Ei

 - tehtävä muu lisäpalvelua

   koskeva sopimus                               Ei

Muut kustannukset:                             Hakemusmaksu 10€

Maksuviivästyksistä

aiheutuvat kulut:                                   Luotonhakijalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain

                                                                mukainen viivästyskorko, maksumuistutus 5 €sekä

                                                                perinnästä aiheutuvat kulut.

 

 

Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

 

Peruuttamisoikeus: Luotonhakijalla on oikeus peruuttaa luottosopimus neljäntoista (14) päivän  

kuluessa: Kyllä

 

Ennenaikainen takaisinmaksu: Luotonhakijalla on koska tahansa oikeus maksaa luotto           

ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

 

Haku tietokannasta: Luotonantajan on annettava luotonhakijalle maksutta välittömästi tieto

luottorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella.

Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä

kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden vastaista.

                     

Oikeus saada luottosopimusluonnos: Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta      

luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos Luotonantaja ei ole halukas

tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

 

 

Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

 

a) luotonantajan osalta

Rekisteröinti:                                     Y-tunnus 2527010-3

Valvova viranomainen:                    Kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja Etelä-Suomen                                                                                                                                                                                                                 aluehallintovirasto

                     

b) luottosopimuksen osalta                    

Peruuttamisoikeuden käyttö: Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa lainasopimus

neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä

ajankohdasta, jolloin Lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset tiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:

- Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus

- ilmoitus peruuttamisesta

- paikka ja päiväys

- Lainanhakijan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa Luotonantajan osoitteeseen:

Origo Invest oy

Kontiotie 31

60760 Pojanluoma

Peruuttamistilanteessa Lainanhakijan on palautettava kolmenkymmenen  (30) päivän  

kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen mukaan saamansa rahat

Luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen muuten raukeaa.

 

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

 

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva

lauseke: Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä

neuvotteluilla, Lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Jos erimielisyys halutaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi, on kanne nostettava

Seinäjoen käräjäoikeudessa. Velkomista koskeva kanne käsitellään joko Seinäjoen

käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan mukaisessa alioikeudessa.

 

c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Luotonsaajalla on oikeus saada luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet

kuluttajariitalautakunnan ratkaistaviksi.