a-veronpalautus(at)netikka.fi
 

Sopimusehdot

 

Tarjottava tuote: Veronpalautusennakko

 

 

Lainaehdot

 

Alla määritellään ne ehdot, joilla Origo Invest Oy Y-tunnus 2527010-3 (jäljempänä Yritys) myöntää veronpalautusennakon sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä Hakija).

 

- Hakijalla ei ole luottohäiriömerkintöjä.

- Hakija on Suomen kansalainen ja vähintään 20 vuotta vanha.

- Hakijalla on saatavia vähintään 200 €:n edestä (veronpalautus, asunto-osake tms.).

- Hakija on työsuhteessa, eläkkeellä tai hänellä on säännölliset tulot.

- Hakijalla on matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili.

- Hakija on luonnollinen henkilö, ei yritys.

- Hakija tunnistautuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

 

Yritys tarkastaa Hakijan luottokelpoisuuden käyttäen Suomen Asiakastieto Oy:n/Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteriä ja tarkistaa henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä, minkä jälkeen antaa luottopäätöksen sähköisesti. Yrityksen hyväksymä hakemus yhdessä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen Hakijan ja Yrityksen välille. Jos veronpalautus on saatavan vakuutena hakija ei saa sopimuksen syntymisen jälkeen ilman Origo Invest Oy:n lupaa peruuttaa tai muuttaa veronpalautustilinsä tilinumeroa. Yritys voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla ostamatta saatavaa.

 

Lainan hakeminen

 

Hakija täyttää hakemuksen.

Hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.


Lainan korko

Pääomasta peritään nostettaessa vuotuinen korko kuluttajaluottosopimuksen mukaan.
Korko muodostuu hakiessa sovitusta kiinteästä korosta. Lisäksi tulee 10 € hakemusmaksu. Saatavan todellinen vuosikorko (45%) lasketaan kuluttajasuojalain mukaisesti.

 

Esimerkki saatavan todellisesta vuosikorosta: 
Nostopalkkio on 30 % nostettavasta summasta ja laina-aika 12 kk, 700 € todellinen vuosikorko on 45 % 

 

 


Lainan takaisinmaksu

Laina maksetaan takaisin Yritykselle eräpäivänä. Veronpalautuksen ollessa lainan vakuutena sen osalta maksu tapahtuu suoraan verottajalta Luotonantajan tilille. Eräpäivä on päivä, jolloin verottaja maksaa veronpalautukset vuonna 2019 ellei Hakija toimita Yritykselle korvaavia vakuuksia.

Mikäli veronpalautussumma on pienempi kuin Hakijan lainaama summa, Hakijan tulee maksaa erotus Yritykselle. 

Hakijan veronpalautuksen ollessa suurempi kuin nostetutun summan määrä, yli menevä osa palautetaan automaattisesti täysimääräisenä Hakijan tilille.

 

Maksun viivästyminen

Mikäli lainaa ei kokonaisuudessaan kuluineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka voi siirtyä perintätoimiston perittäväksi ja lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse. Perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat Hakijan maksettavaksi. Yritys voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

 

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietoihin

Yritys voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon saatavan laiminlyönnistä, kun:

 

1. Yrityksellä on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää sopimus.
2. Maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä.
3. Maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34§:n mukaisesta Hakijasta riippumattomasta syystä.

 

Poikkeuksellinen erääntyminen

Saatava erääntyy maksettavaksi Yrityksen kirjallisesta vaatimuksesta:


1. Jos Hakija laiminlyö sopimuksen mukaisia ehtoja.
2. Jos Hakija vaihtaa veronpalautuksensa palautustilin tilinumeron ennen kuin verottaja on maksanut kokonaisuudessaan saatavan Yritykselle.
3. Jos Hakija kuolee tai asetetaan konkurssiin.
4. Jos Hakija määrätään velkajärjestelyyn.

5. Jos Hakijalle tulee maksuhäiriömerkintä.

Muut ehdot

Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen selvittelytyöstä aiheutuvista kustannuksista Yrityksellä on oikeus laskuttaa Hakijaa 50 €/h. Hakemuksen lähettäessään Hakija maksaa hakemusmaksun 10€.

Veronpalautuksen ollessa lainan vakuutena Hakija ilmoittaa verottajalle uuden Origo Invest Oy:n tilinumeron FI73 1788 3000 0042 00 ja todentaa Origo Invest Oy:lle tehneensä näin. Hakija toimittaa alkuperäisen verotuspäätöksen tai kopion siitä Yritykselle. Hakijan on ilmoitettava ja lähetettävä kopio verotuspäätöksestään Yritykselle, mikäli palautettava summa muuttuu verotuksen vahvistumisen jälkeen. Ellei Hakija toimita kopiota verotuspäätöksestä seitsemän vuorokauden kuluttua sen vahvistuttua, voi Yritys irtisanoa saatavan. Irtisanottaessa saatava on Hakijan maksettava saatava neljän viikon kuluessa

Saatava maksetaan Hakijan tilille yksinomaan Hakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Hakijan veronpalautus ei saa olla minkään toisen saatavan vakuutena.

Hakijalla ei saa olla mitään maksuja ulosotossa.

Hakijalla ei saa olla mitään tiedossa olevia maksuhäiriömerkintään johtavia toimenpiteitä vireillä. Mikäli edellä mainittuja merkintöjä on tai tulee saatavan myöntämisen jälkeen, niistä on ilmoitettava välittömästi Yritykselle, tällöin saatava erääntyy välittömästi maksettavaksi.

Hakija ei saa käyttää veronpalautustaan esimerkiksi ulosottojensa maksuun.

Hakijalla on oikeus maksaa saatava ennenaikaisesti takaisin, ilman että takaisinmaksusta aiheutuu ylimääräisiä kuluja Hakijalle. Takaisinmaksettava summa on Hakijalle tulossa oleva veronpalautus sisältäen saatavan kiinteän koron ja toimitusmaksun.

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja ilman eri ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen ostettuihin saataviin.

Pienin palautettava ylimääräinen saatava on 15 €. Palautus palautetaan vain, jos sen määrä on vähintään 15 €. Tätä pienempiä summia ei palauteta.

Muiden kuin vuoden 2019 hakijoidemme tilillemme tulleiden veronpalautusten selvittämisestä ja palauttamisesta perimme 40€/kappale (tilisiirto 10€ sekä toimitusmaksu 30€).

Hakijalle myönnetään 2500€:n limiitti. Hakija voi nostaa luottoa haluamansa määrän 2500€:n enimmäismäärään saakka. Sopimus on voimassa vuoden hyväksytystä päätöksestä alkaen. Hakija voi limiitin puitteissa nostaa saataviaan sopimusaikana. Saatavan vakuus sopimusta tehtäessä voi olla myös kolmannen osapuolen henkilötakaus tai esinevakuus (veronpalautus, arvopaperi, asunto-osake, auto, ym.). Hakijalla on oltava Yrityksen hyväksymä vakuus, kolmannen osapuolen henkilötakaus tai muu hyväksytty vakuus ajalle jolloin laina on nostettuna.

Yrityksellä on oikeus rajoittaa limiitin käyttöoikeutta mm. estämällä uusien nostojen suorittaminen, mikäli Hakija on laiminlyönyt aiemmat maksut. Yrityksellä on sama oikeus myös Hakijan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta sekä mikäli jos uhka siitä, että Hakija ei kykene hoitamaan maksuvelvollisuuttaan on oleellisesti suurentunut.

 


Peruuttamisoikeus

Hakijalla on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin Hakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset tiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti
ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:

 

- Hakijan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- paikka ja päiväys
- Hakijan omakätinen allekirjoitus

 

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa Yrityksen osoitteeseen:

 

Origo Invest Oy
Kontiotie 31
60760 Pojanluoma

 

Peruuttamistilanteessa Hakijan on palautettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen mukaan saamansa rahat Yritykselle uhalla, että peruuttaminen muuten raukeaa. Hakija on lisäksi velvollinen maksamaan Yritykselle korvauksena saatavan alkuperäiseltä ajalta lasketun kiinteän koron ja toimitusmaksun.


Hakijan tiedonantovelvollisuus

Hakijan on ilmoitettava yhteystietojen muutoksista (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) välittömästi Yritykselle. Mikäli Hakija laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön Yrityksen hoitaman asiakaspalvelun kannalta, Yrityksellä on oikeus hankkia Hakijan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Hakijan on annettava Yritykselle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän sopimukseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Yrityksen kannalta tarpeellisia. Hakijan on ilmoitettava taloudellisesta asemaansa koskevista muutoksista välittömästi Yritykselle.

 

Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Yrityksen Hakijalla lähettämän kirjallisen ilmoituksen (sähköpostin tai kirjeen) katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty Yritykselle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

 

Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Yritys voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

 

Sopimuksen siirto

Yrityksellä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle Hakijaa kuulematta.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän sopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Hakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki.
Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

 

Valvontaviranomainen

Toimintaa valvoo kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto.

 

Vastuu palvelusta

Yritys ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Yritys ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöstä, viestien viivästymisestä, katoamisesta, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Yritys ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Yritys ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Yrityksellä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

 

Origo Invest Oy

Kontiotie 31
60760 Pojanluoma
a-veronpalautus(at)netikka.fi
Y-tunnus: 2527010-3
Kotipaikka Ilmajoki
www.a-veronpalautus.fi